Náves

05.11.2011 13:15

Statistika návštěvnosti WWW

Rádi bychom se s Vámi podělili o příjemné zjištění a to našeho společného zájmu o dění v obci, což "nejen" dokazuje i statistika návštěvnosti našich webových stránek, ale i jiné společné akce. Děkujeme za spolupráci!

 

Celý článek
05.11.2011 13:05

Reakce starostů Podbrdska a mikroregionu Třemšín na článek „Budou Padrtě patřit již Brzy Plzeňákům?“

Přečtěte si stanovisko Svazku obcí Podbrdského regionu ke článku, jenž byl otištěn v příbramských plátcích pod názvem “Budou Padrtě již brzy patřit Plzeňákům?” (článek ke stažení zde (237,3 kB)).Toto stanovisko bylo současně komunikováno ve shodě se starostou Příbrami Dr. Řihákem a předsedou Svazku obcí mikroregionu Třemšín Ing. Vondráškem. TZ - Reakce starostů Podbrdska a mikroregionu Třemšín.pdf (378,7 kB)

Celý článek
03.11.2011 15:42

Dění nejen na "zámečku"

VÝSTAVA "ANTONÍN DVOŘÁK A MÍSTA JEHO INSPIRACE VE FOTOGRAFII"

Výstava probíhá ve dvou podlažích prostor Stálého zastoupení ČR v EU v Bruselu od 5. října t.r. a pro zájem byla prodloužena do konce roku 2011. Více stále probíhající naleznete na www.antonindvorak.cz/cz/action159.html

Výstava je prodloužena do 31. prosince 2011

 

Výstava "SVĚTOVÍ INTERPRETI ANTONÍNU DVOŘÁKOVI", Galerie Václava Kounice

Téma výstavy bylo zvoleno jako podnět pro získání co nejaktuálnějších osobních vyznání nejlepšími současnými světovými interprety Dvořákovy hudby – dirigenty ( Sir Charles Mackerras, Libor Pešek, Serge Baudo, M. T. Thomas) a pěvci (Gabriela Beňačková, Renée Fleming, Eva Urbanová, Peter Dvorský). Více stále probíhající naleznete na www.antonindvorak.cz/cz/action1.html

Výstava je prodloužena do 31. března 2012

 

ANTONÍN DVOŘÁK - ŽIVOT A TVORBA v Galerii Portheimka v Praze 5

Výstava dokumentovala skladatelovu tvorbu od počáteční absolventské práce z roku 1858 na varhanické škole v Praze až po premiéru opery Rusalka v roce 1901. Více o výstavě naleznete na www.antonindvorak.cz/cz/action157.html

 

 

Celý článek
03.11.2011 15:38

Zpravodaj venkova - 11/2011

V 11. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:

- Téma: Nové výzkumy a analýzy venkova v podání univerzit a pohled klíčových aktérů z praxe
- Rozhovor s Jozefem Jančem, manažerem MAS Moravský kras a místopředsedou NS MAS: Vždycky se zamýšlím hlavně nad smysluplností a udržitelností projektu
- Hodnocení místních akčních skupin 2011: většina regionů se zlepšila
- Kam budou směřovat dotace EU po roce 2014? Bude větší koordinace dotací do venkova a krajů
- Oranžovou stuhu má Řepeč, zelenou Drmoul, nejlepší knihovnu Veselice ve Vavřinci, strom roku Skalička, slavilo se ve Vesnici roku 2011 Komni

Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:

Běžné zobrazení SPOV:
https://www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx

NS MAS:
https://www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=263

Prostorový prohlížeč:
https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_11-2011

Celý článek
03.11.2011 15:30

Příprava obce na odpisování majetku

Již za pár měsíců zahájí obec odpisování svých budov a dalšího investičního majetku. Ačkoliv se může zdát, že jde o práci, kterou by měla zajišťovat pouze účetní, není tomu tak.  Odpisování majetku v tzv. hlavní činnosti představuje zásadní zlom ve vedení účetnictví obcí. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. K tomuto datu musí být dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, kategorizovány s přiřazení doby používání (5 – 80 let). Dále musí být vypočteny oprávky, tedy souhrn teoretických odpisů z minulých let. Pro účely odpisování se majetek nebude přeceňovat, ale odpisuje se z ceny, která je nyní cenou pořizovací nebo reprodukční pořizovací a kterou nyní obec účetně eviduje. Zavedení odpisů logicky zvyšuje náklady hospodaření obce a lze očekávat, že se obec octne v účetní ztrátě. V současné době se ukazuje velmi problematická interpretace výsledku, a to nejen ve vztahu k zastupitelům či občanům, ale také vůči např. ratingovým agenturám.

Celý článek
08.10.2011 22:04

Likvidace černé skládky

Vážení spoluobčané,

rádi bychom upozornili na skutečnost že přímo v obci se objevila černá skládka odpadu nejen z podzimních zahrádek v podobě vyřezaných větví ovocných a okrasných stromů, podestýlky z králíkáren,  pařezy, sezonní okrasné květiny a ostatního přírodního odpadu ale i toho komunálního. Tato skládka byla nalezena na okraji lesa u výjezdu na bohutínskou cestu z residenční části "Pod lečí". Zakladatel skládky, jehož jméno nemůžeme bohužel zveřejnit, se zřejmě domníval, že tento druh odpadu lesu neublíží, ale opak je pravdou. Množství odpadu, které tam za velice krátkou dobu bylo dovezeno je takové, že během dnešní obecní brigády z malé části lesa byly odvezeny 3 velké valníky tohoto  "BORDELU"! Bohužel jak se ukázalo, tak pod hromadami zahradního odpadu bylo ukryto i nemalé množství skla, plastu, stavebního materiálu a dalších překvapeních!

 

Mrzí nás, že vůbec takovéto vzkazy musíme psát, ale pokud si dobrovolně přestaneme vážit společného prostoru vně našich krásně upravených zahrad a předzahrádek, tak obec bude muset přistoupit k přestupkovému řízení, (Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.) protože zastupitelstvo obce není obecní úklidovou četou, která by toto lehkomyslné konání tiše přecházela brigádami o víkendech! Tímto bych rád poděkoval p. Andrýskovi, p. Láskovi a p. Duškovi za pomoc při odstranění této černé skládky.

Zdeněk Strnad - starosta

 

Příklady přestupků proti veřejnému pořádku:
přestupku se dopustí ten, kdo:
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného     prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa,

za přestupek podle a) až c) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč, za přestupek podle d) pokutu do 20 000,- Kč, za přestupek podle písm. e) a f) pokutu do 3 000,- Kč a za přestupek podle písm. g) a h) pokutu do 50 000,- Kč.

 

Fotodokumentace:

Celý článek
06.10.2011 20:55

Foto vzpomínka na cyklo-putování po Fabiánově naučné stezce

Výlet se konal v neděli 25. září za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou v našem Svazku zastoupeny, tedy Vysoké u Příbramě, Lázu, Bohutína, Podlesí, Příbrami, Obecnice, Drahlína, Sádku, Lhoty u Příbrami, Trhových Dušník, Bratkovic, Čenkova, Ohrazenic a Křešína. Start byl una Vysoké u Příbrami, od hostince U Cempírka, s tím, že o hodinu později po krátké návštěvě Památníku Antonína Dvořáka jsme putovali dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína. Trasa byla zhruba 35km s tím, že s cestou zpět měl každý na tachometru okolo 60km.

 

Musíme říci, že za naší obec se výletu zúčastnilo 13 občanů z celkem 40 účástníků cyklo-putování, kterým patří velké díky za podporu a věřím, že se v minimálně shodném počtu sejdeme i na dalším ročníku cyklo-putování po Fabiánově stezce.

 

Celý článek
06.10.2011 09:58

Informace o obecních symbolech

Rádi bychom navázli na informace týkající se obecních symbolů z letošního jara. 

PROČ BY MĚLA MÍT VYSOKÁ SVOJE SYMBOLY.pdf (283,1 kB)

Toto téma bude jedním z bodů na připravovaném podzimním zasedání ZO Vysoká u Příbramě. Připojte se do této diskuse i Vy.

Celý článek
06.10.2011 09:55

Zpravodaj venkova - 10/2011

V 10. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:

- Tisícovka starostů pochodovala Prahou. Chtějí změnu rozpočtového určení daní. Společná akce SMS a SPOV.
- RUD: ani pravicové, ani levicové, ale prostě feudální
- Komňa: Vesnice kde mají v úctě staré lidi, tradice, lidové stavby i stromy. Rozhovor s Karlem Navrátilem, starostou Vesnice roku 2011
- Chceme tu zůstat? aneb podpora zdravé rodiny v rukou komunálních politiků
- Vyhlášeno 14. kolo PRV. Pro žadatele z vesnic přináší překvapivé změny

Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:

Běžné zobrazení SPOV:
https://www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx

NS MAS:
https://www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=263

Prostorový prohlížeč:
https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10-2011

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Národní sítí MAS ČR zlepšují svým Zpravodajem venkova přenos informací mezi obcemi, regiony, institucemi na krajské i národní úrovni.

Celý článek
20.09.2011 12:44

Rozpočtové určení daní: ani pravicové, ani levicové, ale prostě feudální

Bližší informace, resp. agrumentaci pana Martina Macháčka (člen komise za SMS ČR) k aktuálnímu tématu RUD naleznete zde (66 kB) 

 

Celý článek
<< 26 | 27 | 28 | 29 | 30 >>