Náves

28.04.2011 21:36

Historicky poprvé se obec presentuje pod vlastní doménou!

Dneškem počínaje se naše obec poprvé na internetu prezentuje pod vlastní doménou, tj. www.vysokaupribrame.cz. Původní sub-doména www.vysokaupribrame.webnode.cz je stále funkční je je přesměrovaná na NAŠÍ doménu! S doménou budou v brzské době používány i emailové adresy pod stejnojmenou doménou, ale o tom až příště. Pokud máte chytrý telefon s přístupem na internet, tak jsou stránky dostupné na m.vysokaupribrame.cz.

Celý článek
26.04.2011 22:56

2. vydání Vysockého občasníku

... právě vyšlo a je ke stažení zde: VysockyObcasnik04-2011.pdf (274,7 kB). Do poštovních schránek bude tištěná podoba doručena do konce tohoto týdne.

Zdraví OZ Vysoká u Příbramě

Celý článek
21.04.2011 11:06

Přímá volba starostů – co možná nevíte

Otázka přímé volby starostů je v poslední době stále více diskutovaná. Mnoho starostů ale nemá o postavení přímo voleného starosty ani o jeho kompetencích dostatečné informace či představu, jak vyplynulo z ankety, kterou jsme rozeslali v posledním čísle elektronického zpravodaje. Ukázalo se, že mnoho starostů nebylo například obeznámeno s tím, že přímo volený starosta nebude členem zastupitelstva. Tato skutečnost ovlivnila i šetření, ve kterém se 63 % respondentů vyslovilo proti zavedení přímé volby, Připravili jsme pro vás proto shrnutí aktuálních informací týkajících se přímé volby starostů, které na Kongresu starostů a primátorů v Brně představila ředitelka odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra Marie Kostruhová. 

Ministerstvo vnitra zpracovalo podrobnou Analýzu zavedení přímé volby starostů, kterou v lednu předložilo vládě. Ta vzala materiál na vědomí, přičemž ministerstvu dále uložila zpracovat a do 31. prosince 2011 předložit návrh legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách 2014. Ministerstvo zahájilo práci na návrhu legislativních změn, a to zapracováním doporučených variant schválených vládou. Legislativní řešení přímé volby starostů je tedy zatím propojeno s přípravou legislativních změn vycházejících ze strategie boje proto korupci s cílem vše realizovat jedinou novelizací zákonů o územních samosprávných celcích. Z hlediska volebního by přímá volba měla být následně upravena ve volebním kodexu, který kompletně upraví organizaci všech druhů voleb konaných v ČR. 

Přímá volba by tedy měla být zavedena pouze v obcích, které nezřizují radu. Zda obec radu zřídí, bude jen na jejím uvážení. Dosavadní zastupitelstvo by přitom mělo mít možnost určit počet členů zastupitelstva, a tím tedy nepřímo rozhodnout i o způsobu volby starosty pro příští funkční období. 

Postavení přímo voleného starosty  

Jeho funkce bude neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva obce, nebude tedy se zastupitelstvem hlasovat. Starosta na něm nebude závislý, odvoláván by měl být na základě výsledků místního referenda, a to ředitelem krajského úřadu. Ze zákona jeho mandát zanikne obdobně, jako je tomu v současnosti u zániku mandátu člena zastupitelstva, např. smrtí či rezignací. Pravomoc starosty a současně pravomoc rady bude vykonávat jako vyhrazenou. Zastupitelstvo obce si tedy nebude moci vztáhnout tuto pravomoc na sebe. 

Způsob výkonu funkce přímo voleného starosty 

Zastupitelstvo před volbami určí, zda bude starosta v jejich obci v příštím funkčním období uvolněný či nikoli. Pokud rozhodne, že bude uvolněný, do budoucna jen on sám bude mít možnost změnit formu výkonu funkce z uvolněné na neuvolněnou. Rozhodne-li ale zastupitelstvo, že bude neuvolněný, bude v předstihu stanovena jeho odměna za výkon funkce, kterou nebude moci bez jeho souhlasu budoucí zastupitelstvo měnit v jeho neprospěch.    

Starosta si ze zastupitelstva sám vybere a bude jmenovat jednoho místostarostu. Rozhodne také o rozsahu jeho kompetencí. Pokud by ale funkce přímo voleného starosty zůstala neobsazena, budou kompetence místostarosty v plném rozsahu. 

Soulad přímé volby s ústavním pořádkem 

Vláda uložila předsedovi Legislativní rady vlády, aby zpracoval analýzu slučitelnosti přímé volby starostů s českým ústavním pořádkem. Podle zpracované analýzy vyžaduje zavedení přímé volby starostů změnu Ústavy ČR, především její hlavy sedmé upravující územní samosprávu. Analýza konkrétně navrhuje upravit vztah přímo voleného starosty a zastupitelstva z hlediska pravomocí vyhrazených přímo volenému starostovi, omezit přímou volbu jen na některé obce, což by ovšem bylo přípustné pouze na základě změny čl. 21 odst. 4 Listiny, jenž zaručuje právo občanů mít za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, a dále doplnit ustanovení čl. 102 Ústavy, které v současnosti upravuje pouze volbu zastupitelstva, o pravidla pro přímou volbu starosty. 

Časový harmonogram 

Návrhy novel zákonů vztahujících se k územní samosprávě, do kterých se promítne přímá volba starostů, by měly být připraveny do konce června 2011, v červenci a srpnu by měla probíhat široká diskuse, v září a říjnu by pak měly jít do meziresortního připomínkového řízení a v listopadu by měly být předloženy vládě. 

Postoj Svazu  

IX. Sněm Svazu v roce 2005 Svaz k přímé volbě zaujal zamítavý postoj. Nyní se v návaznosti na debaty, které se vedou, Svaz zabývá přímou volbou starostů znovu. Nové stanovisko přijme XII. Sněm v květnu 2011 ve Zlíně. V současné době ale na půdě Svazu jednoznačně převládá názor, že pokud by přímá volba měla být zavedena, pak ve všech velikostních kategoriích obcí.

 

zdroj: www.smocr.cz

Celý článek
20.04.2011 10:42

Kvartální výkaz 1/2011 o svozu KO

Dle výkazu o odpadech za 1Q/2011 bylo z obce odvezeno následující množství komunálního a třízeného odpadu:

 
34,9 t      komunál. odpadu
0,63 t      plast
0,565 t    papír
0,266 t    sklo bílé
0,320 t    sklo barevné

 

 

 

Celý článek
14.04.2011 09:18

Oprava místní komunikace pod zámeckým parkem

Dodavatelem opravy místní komunikace a obnovy vodní strouhy pod zámeckým parkem byla vybrána firma KOSTA Příbram, s.r.o., viz. Zápis z 5.4.2011.pdf (127,7 kB) Přesný termín zahájení ještě bude upřesněn, ale předběžné plánování je na začátek května 2011 - stavební práce budou v rozsahu 7-10 dnů. Během této doby bude platit dopravní omezení v podobě uzávěry této komunikace a s majiteli přilehlých domů bude OÚ domlouvat podrobnější řešení tohoto omezení.

Finanční rozbor této investiční akce je k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost během uzávěry a věříme že oprava komunikace bude ku prospěchu nás všech.

Zastupitelé obce

Celý článek
28.03.2011 21:18

ZPRAVODAJ VENKOVA - 4/2011

Ve 4. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Obce budou již posedmnácté soutěžit o titul Vesnice roku
- Národní síť MAS prosazuje po valné hromadě plán sedmi bodů
- Místní akční skupiny by měly hýbat životem na venkově. Rozhovor se staronovým předsedou NS MAS ČR Františkem Winterem
- Připravuje se setkání škol obnovy venkova: „Od programu obnovy vesnice k LEADERu“
- Podpora obnovy a rozvoje venkova: Přihlásilo se 1322 projektů ve výši 379 milionů.

 

Číslo ke stažení na www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx

Celý článek
20.03.2011 16:00

Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

 Dle oficiální zprávy nezávislého auditora KA ČR č.o. 1019 ze dne 18.3.2011nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by měly závažnost nedostatků uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb., p10, odst.3, písm. c). Dále nebyly identifikována žádná rizika dle zákona 450/2004 Sb.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2.55%

Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 2.46%

Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku: 0%

Celý článek
12.03.2011 23:01

ČIŠTĚNÍ OBECNÍCH KOMUNIKACÍ po zimě

V pondělí 14.3.2011 budou obecní komunikace strojově uklízeny firmou KOSTA Příbram, s.r.o. (zametení posypového štěrku, který byl použit při zímní údržbě). Prosím všechny o ulehčení této práce tím, že nebudete parkovat na obecních komunikacích od 7:30 - 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení

OÚ Vysoká u Příbramě

Celý článek
28.02.2011 22:08

ZPRAVODAJ VENKOVA - 3/2011

Ve 3. čísle roku 2011 si například můžete přečíst ( měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě MAS ČR):
- Česká pošta nebude do příchodu nového vedení rušit své pobočky na venkově
- Můj architektonický názor vystihuje jeden pojem: Soulad. Rozhovor s Janem Krumlem, architektem a někdejším předsedou SPOV
- SPOV v únoru jednal o vývoji veřejné správy, stavebních úřadech i Zlaté cihle - nové součásti soutěže Vesnice roku 2011
- Národní síť MAS: Semináře SZIF k novým pravidlům. Příprava hodnocení MAS. Aktuální pravidla projektů spolupráce. Potřeba prosazení strategie 2014+. Vzdělávání v III. ose PRV nahradí ANIMACE.

Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:
Běžné zobrazení SPOV:
https://www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx

Celý článek
23.02.2011 17:54

Poděkování občanům

Rádi bychom jménem obecních zastupitelů poděkovali všem, kteří se zúčastnili včerejšího veřejného zasedání obecního zastupitelstva. Účást byla velká a dovolíme si zmínit, že součtem nás tam bylo téměř 50 občanů se zájmem o dění v obci. Během diskuse byly vzneseny i  připomínky a náměty na rozvoj obce, které budou též  začleněny do plánu rozvoje. Právě tato zpětná vazba je pro obec důležitá, a velice si jí vážíme. Věříme, že i odpovědi na obecní témata byla dle očekávání informativní a věcná.

Věříme, že účast na veřejných zasedáních poroste stejně jako roste návštěvnost tohoto obecního portálu, kde zvěřejňujeme průběžné dění v obci.

Zdraví

OZ Vysoké u Příbramě

 

 

Celý článek
<< 29 | 30 | 31 | 32 | 33 >>