Náves

03.06.2011 09:14

Chválihodná statistika návštěvnosti našich stránek

Rádi se s Vámi podělíme o zájem vás, občanů o dění v obci, který je podložen rostoucí návštěvností našich obecních stránek. Věříme, že zde nacházíte potřebné informace a pokud byste se rádi podíleli na obsahu stránek formou příspěvků, tak nám neváhejte napsat na novou emailovou adresu obec@vysokaupribrame.cz.

Děkujeme za přízeň! ZO Vysoká u Příbramě

 

Celý článek
29.05.2011 22:03

Vzpomínka na dětský den

Rádi bychom tímo poděkovali všem, kteří se obecního dětského dne zúčastnili a věříme že se všem , nejen soutěžícím, líbilo a přijdete příští rok znovu!

Zdraví ZO vysoká u Příbramě

Přikládáme pár fotek a pokud máte i své fotky, tak nám je prosím zašlete a rádi je přidáme:

Celý článek
25.05.2011 09:45

MUZEJNÍ NOC VE ZNAMENÍ OPERY

sobota 4. června 2011 od 18 do 23 hodin

Už po sedmé ožije areál zámeckého parku ve Vysoké muzejní nocí a tradičně uvítá účastníky slavnostně nasvícený park.
Letošní program ve znamení opery.
Jubilejní 110. výročí od premiéry opery Rusalka v Národním divadle v Praze připomene výstava, instalovaná v arkádě zahradní kavárny Sládkovna a částečně i v zámeckém parku. Její součástí bude projekce představení Státní opery v Paříži z roku 2002.
V koncertním sále zámečku ( v případě hezkého počasí před zámkem v parku) se jako každý rok představí studenti Pražské konzervatoře, tentokrát s áriemi z Dvořákových oper. Příjemný večer zakončí představení Pergolesiho komické opery Liviette a Terocollo v podání studentů Konzervatoře v Plzni.

Celý článek
04.05.2011 22:45

Podpora novely místního poplatku za odpad

Skupina poslanců předložila návrh novely zákona o místních poplatcích, který řeší dlouhodobý požadavek Svazu na změnu ve zpoplatňování nakládání s odpady. Nejde jen o zvýšení maximální hranice, ale také řešení zpoplatnění např. nezletilých. V souladu s prioritami se Svaz na přípravě sněmovního tisku č. 337 podílel a plně jej podporuje.

Celý článek
01.05.2011 20:45

Hudební festival Antonína Dvořáka 2011

Celý článek
30.04.2011 14:19

Noc Kostelů 2011

Ministr kultury MUDr. Jiří Besser udělil svou záštitu Noci kostelů 2011. Připojil se tak k řadě dalších významných osobností, které tuto významnou akci podpořily.
Po úspěšném prvním celorepublikovém ročníku, který proběhl v loňském roce a při němž bylo zaznamenáno na 250 tisíc návštěvnických vstupů ve 418 sakrálních objektech, přichází 27. května 2011 Noc kostelů opět do našich vesnic, obcí a měst. Poté, co se k rakouskému projektu v roce 2009 připojila Česká republika, šíří se tato akce za hranice dalších států – na Slovensko a do Polska.
V místech, kde se Noc kostelů koná, těší se podpoře nejvýznamnějších představitelů církve, státu a dalších institucí. Nad Nocí kostelů v litoměřické diecézi již v letošním roce převzali záštitu Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, František Pelant, primátor města Děčín a       Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice. Všem tímto děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.
Na webových stránkách Noci kostelů naleznete zdravice uvedených osobností, ve kterých vyjadřují své vnímání akce, jakou Noc kostelů je.

Více informací např. o programu na Svaté Hoře, basilice Nanebevzetí Panny Mariena naleznete na www.nockostelu.cz/index.php?pg=80

Celý článek
28.04.2011 21:36

Historicky poprvé se obec presentuje pod vlastní doménou!

Dneškem počínaje se naše obec poprvé na internetu prezentuje pod vlastní doménou, tj. www.vysokaupribrame.cz. Původní sub-doména www.vysokaupribrame.webnode.cz je stále funkční je je přesměrovaná na NAŠÍ doménu! S doménou budou v brzské době používány i emailové adresy pod stejnojmenou doménou, ale o tom až příště. Pokud máte chytrý telefon s přístupem na internet, tak jsou stránky dostupné na m.vysokaupribrame.cz.

Celý článek
26.04.2011 22:56

2. vydání Vysockého občasníku

... právě vyšlo a je ke stažení zde: VysockyObcasnik04-2011.pdf (274,7 kB). Do poštovních schránek bude tištěná podoba doručena do konce tohoto týdne.

Zdraví OZ Vysoká u Příbramě

Celý článek
21.04.2011 11:06

Přímá volba starostů – co možná nevíte

Otázka přímé volby starostů je v poslední době stále více diskutovaná. Mnoho starostů ale nemá o postavení přímo voleného starosty ani o jeho kompetencích dostatečné informace či představu, jak vyplynulo z ankety, kterou jsme rozeslali v posledním čísle elektronického zpravodaje. Ukázalo se, že mnoho starostů nebylo například obeznámeno s tím, že přímo volený starosta nebude členem zastupitelstva. Tato skutečnost ovlivnila i šetření, ve kterém se 63 % respondentů vyslovilo proti zavedení přímé volby, Připravili jsme pro vás proto shrnutí aktuálních informací týkajících se přímé volby starostů, které na Kongresu starostů a primátorů v Brně představila ředitelka odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra Marie Kostruhová. 

Ministerstvo vnitra zpracovalo podrobnou Analýzu zavedení přímé volby starostů, kterou v lednu předložilo vládě. Ta vzala materiál na vědomí, přičemž ministerstvu dále uložila zpracovat a do 31. prosince 2011 předložit návrh legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách 2014. Ministerstvo zahájilo práci na návrhu legislativních změn, a to zapracováním doporučených variant schválených vládou. Legislativní řešení přímé volby starostů je tedy zatím propojeno s přípravou legislativních změn vycházejících ze strategie boje proto korupci s cílem vše realizovat jedinou novelizací zákonů o územních samosprávných celcích. Z hlediska volebního by přímá volba měla být následně upravena ve volebním kodexu, který kompletně upraví organizaci všech druhů voleb konaných v ČR. 

Přímá volba by tedy měla být zavedena pouze v obcích, které nezřizují radu. Zda obec radu zřídí, bude jen na jejím uvážení. Dosavadní zastupitelstvo by přitom mělo mít možnost určit počet členů zastupitelstva, a tím tedy nepřímo rozhodnout i o způsobu volby starosty pro příští funkční období. 

Postavení přímo voleného starosty  

Jeho funkce bude neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva obce, nebude tedy se zastupitelstvem hlasovat. Starosta na něm nebude závislý, odvoláván by měl být na základě výsledků místního referenda, a to ředitelem krajského úřadu. Ze zákona jeho mandát zanikne obdobně, jako je tomu v současnosti u zániku mandátu člena zastupitelstva, např. smrtí či rezignací. Pravomoc starosty a současně pravomoc rady bude vykonávat jako vyhrazenou. Zastupitelstvo obce si tedy nebude moci vztáhnout tuto pravomoc na sebe. 

Způsob výkonu funkce přímo voleného starosty 

Zastupitelstvo před volbami určí, zda bude starosta v jejich obci v příštím funkčním období uvolněný či nikoli. Pokud rozhodne, že bude uvolněný, do budoucna jen on sám bude mít možnost změnit formu výkonu funkce z uvolněné na neuvolněnou. Rozhodne-li ale zastupitelstvo, že bude neuvolněný, bude v předstihu stanovena jeho odměna za výkon funkce, kterou nebude moci bez jeho souhlasu budoucí zastupitelstvo měnit v jeho neprospěch.    

Starosta si ze zastupitelstva sám vybere a bude jmenovat jednoho místostarostu. Rozhodne také o rozsahu jeho kompetencí. Pokud by ale funkce přímo voleného starosty zůstala neobsazena, budou kompetence místostarosty v plném rozsahu. 

Soulad přímé volby s ústavním pořádkem 

Vláda uložila předsedovi Legislativní rady vlády, aby zpracoval analýzu slučitelnosti přímé volby starostů s českým ústavním pořádkem. Podle zpracované analýzy vyžaduje zavedení přímé volby starostů změnu Ústavy ČR, především její hlavy sedmé upravující územní samosprávu. Analýza konkrétně navrhuje upravit vztah přímo voleného starosty a zastupitelstva z hlediska pravomocí vyhrazených přímo volenému starostovi, omezit přímou volbu jen na některé obce, což by ovšem bylo přípustné pouze na základě změny čl. 21 odst. 4 Listiny, jenž zaručuje právo občanů mít za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, a dále doplnit ustanovení čl. 102 Ústavy, které v současnosti upravuje pouze volbu zastupitelstva, o pravidla pro přímou volbu starosty. 

Časový harmonogram 

Návrhy novel zákonů vztahujících se k územní samosprávě, do kterých se promítne přímá volba starostů, by měly být připraveny do konce června 2011, v červenci a srpnu by měla probíhat široká diskuse, v září a říjnu by pak měly jít do meziresortního připomínkového řízení a v listopadu by měly být předloženy vládě. 

Postoj Svazu  

IX. Sněm Svazu v roce 2005 Svaz k přímé volbě zaujal zamítavý postoj. Nyní se v návaznosti na debaty, které se vedou, Svaz zabývá přímou volbou starostů znovu. Nové stanovisko přijme XII. Sněm v květnu 2011 ve Zlíně. V současné době ale na půdě Svazu jednoznačně převládá názor, že pokud by přímá volba měla být zavedena, pak ve všech velikostních kategoriích obcí.

 

zdroj: www.smocr.cz

Celý článek
20.04.2011 10:42

Kvartální výkaz 1/2011 o svozu KO

Dle výkazu o odpadech za 1Q/2011 bylo z obce odvezeno následující množství komunálního a třízeného odpadu:

 
34,9 t      komunál. odpadu
0,63 t      plast
0,565 t    papír
0,266 t    sklo bílé
0,320 t    sklo barevné

 

 

 

Celý článek
<< 28 | 29 | 30 | 31 | 32 >>