Aktuality z Podbrdského regionu

09.06.2011 21:57

Na valné hromadě dne 19.5.2011 bylo vybráno nové logo Svazku obcí Podbrdského regionu a bylo rozhodnuto a realizaci Fabiánovy stezky.

Na poslední valné hromadě Svazku obcí Podbrdského regionu konané dne 19.5.2011 si obce sdružené v tomto Svazku vybraly svoje logo, které tak bude Svazek prezentovat. Vítězným návrhem je pak návrh pana Hoška z příbramské firmy Reklama 99. Logo spojuje 4 základní prvky, které k obcím v regionu jednoznačně patří a to v podobě hřebene Brd, hornické činnosti, říčky Litavky a lesů, které nás obklopují.

Důvodem proč téměř po 17 letech došlo k výběru loga je skutečnost, že by se Svazek obcí Podbrdského regionu prezentoval jako silný partner nejen obcím v regionu. Rád by se tak stal garantem některých činností rozvoje regionu a byl účasten při důležitých jednáních s institucemi nebo jinými partnery, kteří nepůsobí pouze v regionu. V současnosti je tomu tak především v podobě problematiky zpřístupnění VÚ Brdy.

Logo bylo vybráno také s ohledem na připravovanou realizaci Fabiánovy stezky, což je základní páteřní turistická stezka v podobě umístění informačních panelů do jednotlivých obcí sdružených ve Svazku (logo by tak mělo být instalováno na panelech). Tato stezka by měla jednotlivé obce symbolicky propojit a současně umožnit, aby obce ve Svazku mohly následně přidružit svoje aktivity v turistickém ruchu na tuto Stezku. Celkem bude realizováno 24 topografických map, do kterých budou citlivě vsazeny fotografie z jednotlivých obcí, které budou poukazovat na pozoruhodnosti v daných obcích. Součástí stezky bude i instalace 14 informačních panelů, na které budou tyto mapy umístěny. Některé mapy tak budou umístěny na panely, které jsou v majetku obcí.

V současnosti probíhají všechny práce k výrobě mapových podkladů a informačních panelů. Pokud se vše podaří dle harmonogramu, tak by Stezka měla být otevřena v poslední školní den, tedy 30. 6. 2011 v 11.00 v Bohutíně za účastí významných osobností nejen z našeho regionu.

23.5.2011 - Na valné hromadě Svazku obcí Podbrdského regionu bylo přijato stanovisko k problematice zpřístupnění VÚ Brdy, toto stanovisko je následující:

Obce sdružené ve Svazku obcí Podbrdského regionu přijaly na poslední valné hromadě konané dne 19. 5. 2011 stanovisko k plánovanému civilnímu zpřístupnění VÚ Brdy. Zmiňované zpřístupnění je pro všechny obce potenciálním problémem a proto je nutné podniknout kroky, které povedou
k úspěšným řešením a správným rozhodnutím spojených s touto problematikou.

Svazek obcí upozorňuje na skutečnost, že by nadále měla být zajištěna trvalá udržitelnost ochrany území ve VÚ Brdy, přičemž není nutná přítomnost armády ČR. Měly by být přijata taková opatření, která povedou o ochraně tohoto území a měla by být stanovena instituce nebo orgán, který tuto ochranu zajistí.

V rámci ochrany tohoto území by měl být zajištěný takový režim, aby nedocházelo k poškození zdraví a majetku osob žijících v obcích sdružených ve Svazku, neboť na daném území dochází k důležité akumulaci spodních vod. Problémem by byla i potenciální necitlivá zástavba, která by změnila i ráz krajiny. Podstatným problémem může být skutečnost, že se v prostoru nachází nevybuchlá munice, která je životu nebezpečná. Je nutné znát odpověď na otázku, jakým způsobem budou tyto plochy zbaveny této nevybuchlé munice nebo jak budou zabezpečeny. Pokud by za to měly být odpovědny obce, které své finanční prostředky investují do oprav a nezbytné infrastruktury v nich samých, tak likvidace této zátěže by výrazně ovlivnila jejich rozpočty. Obce současně ani nechtějí přebírat odpovědnost za činnosti, na kterých se předtím nepodílely.

Obce také nejsou připraveny na nápor spojený se zpřístupněním VÚ Brdy a to v důsledku se zvýšeným pohybem civilistů nebo nárůstem dopravy. Až na výjimky nejsou v obcích chodníky, většina komunikací je účelových a místních, které nejsou schopny pojmout nárůst provozu na nich. Region současně nedisponuje ani dostatečným zázemím pro turistický ruch, který v minulosti nebyl významně podporován a rozvíjen.

Svazek obcí Podbrdského regionu by také rád vyzval všechny kompetentní instituce k tomu, aby sdělily další vizi a postup naložení s daným územím. Není přesně zřejmý postup po uvolnění VÚ Brdy, což vnímáme jako krok první, ale neznáme přesně krok druhý, tedy jaký bude další osud území ve VÚ Brdy. Rádi bychom, aby byly následné kroky s obcemi konzultovány a aby nedošlo k takovým rozhodnutím, jejichž dopad by byl negativní a nezvratný nejen pro obce, ale především pro občany v tomto regionu žijící.

21.5.2011 - Na úřední desce se můžete podívat na Závěrečný účet Svazku, Zápisy z Valných hromad (10.3.2011 a 19.5.2011), Strategický výhled Svazku obcí Podbrdského regionu

30.1.2011 - Zveřejněny a vystaveny fotografie z obce Čenkov. Více v sekci Obrazem

11.1.2011 - Byla podána žádost o dotaci v rámci Výzvy hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha na realizaci Fabiánovy naučné stezky v celkové výši 312.000,- Kč. Budeme netrpělivě očekávat na krajské rozhodnutí a informovat Vás následně o dalších případných krocích.

8.1.2011 - Byly spuštěny nové stránky Svazku obcí Podbrdského regionu na adrese www.podbrdsko.com