„Kotlíková dotace“ – informace

02.08.2013 08:16

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Středočeským krajem připravuje společný program na podporu výměny kotlů.

Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů (tzv. lokálních topenišť) v nemovitostech užívaných k bydlení (rodinných domech), využívajících tuhá paliva.

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní kotle na tuhá a plynná paliva.

Maximální výše dotace bude záviset na typu kotle:

·  automatické kotle na tuhá paliva (uhlí či pelety) 4. emisní třídy 60 000,--Kč

·  automatické kotle na tuhá paliva (uhlí či pelety) 3. emisní třídy 40 000,--Kč

·  zplyňovací kotel na tuhá paliva 4. emisní třídy s akumulační nádobou 55 000,--Kč

·  plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000,--Kč

·  plynový atmosférický kotel na zemní plyn 15 000,--Kč

(Výše dotace odpovídá zhruba 50 % z pořizovací ceny nízkoemisního kotle)

 

Důležitou podmínkou udělení dotace bude včasné podání řádně vyplněného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace“ včetně požadovaných příloh jako např.

  • fotografie stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komín
  • číslo listu vlastnictví nemovitosti, počet bytových jednotek a číslo parcely
  • pokud je více majitelů nemovitosti, tak písemný souhlas spoluvlastníků
  • uvedení jednoho z pěti výše uvedených typů kotlů

Očekávaný časový postup

  • zveřejněním „Výzvy“ Středočeským krajem bude vyhlášen příjem „Žádostí“ 
  • cca do 3 - 4 měsíců po podání žádosti by žadatel měl obdržet vyrozumění, zda bylo jeho žádosti vyhověno
  • žadatel musí realizovat výměnu kotle a předložit kraji příslušné doklady a faktury do 9 měsíců od přiznání nároku na dotaci
  • po následném podpisu „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mu budou finanční prostředky poukázány na jeho bankovní účet.

Dle dostupných informací bude výzva dotačního programu na výměnu kotle pro občany Středočeského kraje pravděpodobně vyhlášena v září 2013.

Dotace se bude vztahovat na náklady vzniklé až po datu vyhlášení výzvy !

O dalším postupu v problematice takzvaných kotlíkových dotací bude Středočeský kraj informovat prostřednictvím jeho internetových stránek pravděpodobně začátkem srpna.

V současné době je možno další informace získat na stránkách „Státního fondu životního prostředí“, kde je, kromě podrobných podmínek přidělení dotací pro občany Moravskoslezského kraje, uveden i formulář žádosti a tvořící se seznam konkrétních kotlů, na které se dotace bude vztahovat.

 

V případě dalších dotazů je možné kontaktovat Odbor životního prostředí MÚ Příbram,  Ing. Petra Milce, na telefonním čísle 318 402 477, popř. na adrese petr.milec@pribram.eu