Likvidace černé skládky

08.10.2011 22:04

Vážení spoluobčané,

rádi bychom upozornili na skutečnost že přímo v obci se objevila černá skládka odpadu nejen z podzimních zahrádek v podobě vyřezaných větví ovocných a okrasných stromů, podestýlky z králíkáren,  pařezy, sezonní okrasné květiny a ostatního přírodního odpadu ale i toho komunálního. Tato skládka byla nalezena na okraji lesa u výjezdu na bohutínskou cestu z residenční části "Pod lečí". Zakladatel skládky, jehož jméno nemůžeme bohužel zveřejnit, se zřejmě domníval, že tento druh odpadu lesu neublíží, ale opak je pravdou. Množství odpadu, které tam za velice krátkou dobu bylo dovezeno je takové, že během dnešní obecní brigády z malé části lesa byly odvezeny 3 velké valníky tohoto  "BORDELU"! Bohužel jak se ukázalo, tak pod hromadami zahradního odpadu bylo ukryto i nemalé množství skla, plastu, stavebního materiálu a dalších překvapeních!

 

Mrzí nás, že vůbec takovéto vzkazy musíme psát, ale pokud si dobrovolně přestaneme vážit společného prostoru vně našich krásně upravených zahrad a předzahrádek, tak obec bude muset přistoupit k přestupkovému řízení, (Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.) protože zastupitelstvo obce není obecní úklidovou četou, která by toto lehkomyslné konání tiše přecházela brigádami o víkendech! Tímto bych rád poděkoval p. Andrýskovi, p. Láskovi a p. Duškovi za pomoc při odstranění této černé skládky.

Zdeněk Strnad - starosta

 

Příklady přestupků proti veřejnému pořádku:
přestupku se dopustí ten, kdo:
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného     prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa,

za přestupek podle a) až c) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč, za přestupek podle d) pokutu do 20 000,- Kč, za přestupek podle písm. e) a f) pokutu do 3 000,- Kč a za přestupek podle písm. g) a h) pokutu do 50 000,- Kč.

 

Fotodokumentace: