OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

24.09.2014 12:45

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 

 

do Zastupitelstva obce/města Vysoká u Příbramě

do Senátu Parlamentu České republiky

 

Starosta obce Vysoká u Příbramě podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 

 

Volby do zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě  a volby do Senátu Parlamentu České republiky se  uskuteční : 

 

         v   pátek    dne  10. října 2014   od   14. 00   hodin  do  22.00   hodin   a  

         v   sobotu  dne  11. října 2014   od     8. 00   hodin  do  14.00   hodin. 

 

Místem   konání   voleb ve volebním  okrsku  č. 1 je volební  místnost v Obecním domě, Vysoká u Příbramě č.p. 128

     

Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté, kdy  prokáže  svoji  totožnost  a  státní občanství České republiky, popřípadě  státní  občanství státu, jehož občané  jsou  oprávněni  volit na území České  republiky.

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem  konání voleb hlasovací  lístky. V den voleb volič může obdrží hlasovací lístky i  ve volební místnosti.

 

Volič  po  příchodu do  volební místnosti prokáže svou totožnost  a státní  občanství České republiky, popřípadě  státní  občanství  státu, jehož  občané  jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost  a  státní  občanství  prokáže volič občanským  průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluţebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :

- dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

- dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Ve Vysoké u Příbramě dne 24. 9. 2014