Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 12. 2013

26.11.2013 22:23
P O Z V Á N K A
 
V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
 
které se koná v v sále místního pohostinství v úterý
 3. prosince 2013 od 19:30 hodin
 
PROGRAM:
 
1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2. Dílčí informace o hospodaření v roce 2013, k 31. 10. 2013,
3. Kontrola rozpočtového plnění,
4. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2014,
5. Záměr obce nakoupit pozemky pod místní komunikací - parc. č. 89/1,  94/5, 89/2, 88/6, 456/2 k. ú. Vysoká u Příbramě,
6. Záměr obce prodat pozemek - parc. č. 76/37 k. ú. Vysoká u Příbramě, výměra 295 m2,
7. Zpráva ze Svazku obcí Antonín Dvořák – nové stanovy, odkanalizování obcí a stavba ČOV,
8. Zpráva z projektu zpracování návrhu zadání nového územního plánu obce Vysoká u Příbramě,
9. Různé,
10. Diskuze,
11. Závěr.
 
Zdeněk Strnad, starosta