Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 3. 2014

24.02.2014 21:39

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ,

které se koná v v sále místního pohostinství v úterý

 4. března 2014 od 18:30 hodin

 

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva inventarizační komise – stav majetku k 31. 12. 2013,
 3. Dílčí informace o hospodaření v roce 2013, k 31. 12. 2013,
 4. Jednací řád zastupitelstva obce, kontrola usneseních z roku 2013,
 5. Rozpočet 2014,
 6. Zařazení správního území obce do územní působnosti Integrované strategie území MAS Podbrdsko o.s. na období 2014-2021,
 7. Návrh zadání ÚP,
 8. Změna Stanov SOAD,
 9. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb.,
 10. Vyhodnocení výzvy na koordinační práce a výběr dodavatele,
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky: 50/6, 50/5, 51, 52/1 a 409/10,
 12. Pověření k přípravě poptávkového řízení na zateplení obecního domu,
 13. Nákup pozemků pod MK,
 14. Různé,
 15. Diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta