POZVÁNKA: USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVÉ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE - 4. listopadu 2014 od 18:00 hodin

26.10.2014 20:45

P O Z V Á N K A

Obecní úřad Vysoká u Příbramě v souladu s ustanovením § 93 odst. 1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě,

svolaného dosavadním starostou obce panem Zdeňkem Strnadem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka v úterý

4. listopadu 2014 od 18:00 hodin

 

PROGRAM:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

             a) určení počtu místostarostů

             b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

             c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

             d) volba starosty

             e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

             a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

             b) volba předsedy finančního výboru

             c) volba předsedy kontrolního výboru

             d) volba členů finančního výboru

             e) volba členů kontrolního výboru

5) Zřízení sociálního a kulturního výboru

             a) rozhodnutí o zřízení

             b) určení počtu členů sociálního a kulturního výboru

             c) volba předsedy sociálního a kulturního výboru

             d) volba členů sociálního a kulturního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

7) Jednací řád zastupitelstva obce

8) Stanovení náplně činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce

9) Stanovení náplně činnosti finančního výboru zastupitelstva obce

10) Stanovení náplně činnosti sociálního a kulturního výboru

11) Rozdělení kompetencí OÚ Vysoká u Příbramě

12) Určení inventarizační komise

13) Sestavení pracovní skupiny pro projekt odkanalizování obce a ostatní infrastrukturu (PIO) a pověření

14) Sestavení pracovní skupiny pro projekt nový územní plán obce (PUP) a pověření

15  Knihovna Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě

16) Rozpočtové opatření č. 3

17) Na vědomí novému zastupitelstvu:

             a) Uzavřené platné smlouvy s dopadem plnění do nového zastupitelstva

             b) Členství v DSO a jiných spolcích

             c) Záměr „Voda pro Vysokou“

             d) Ukončení projektu „Nová trasa kanalizačního přivaděče

             e) informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK

             f) Nový investiční záměr „autobusové nástupiště a zastávka“

             g) Územní plánování

             h) Narovnání majetkoprávní vztahů obce a občanů

             ch) Zaměstnanecká struktura obce

             i) Příprava rozpočtu obce na rok 2015

             j) Aktualizace rozpočtového výhledu na období 2015 - 2019

             k) Dílčí audit obce

18) Diskuse  

19) Závěr

 

Zdeněk Strnad, dosavadní starosta obce

 

Vyvěšeno 26. 10. 2014