POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce

01.06.2015 16:18

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírek v úterý

9. června 2015 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru, informace k 31. 5. 2015,
 3. Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok 2014,
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014,
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2015, za období 04/2015,
 6. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015,
 7. Pronájem, prodej a nákup obecního majetku,
 8. Zřízení věcného břemene,
 9. Odměny členů výborů,
 10. Odměny členů pracovních skupin obce,
 11. Zpráva o územním plánu,
 12. Projednání návrhu na zahájení řízení o územním opatření o stavební uzávěře,
 13. Zpráva o odkanalizování,
 14. Zpráva o přípravě obecního vodovodu
 15. Různé,
 16. Diskuze.

Zdeněk Strnad, starosta obce