Přímá volba starostů – co možná nevíte

21.04.2011 11:06

Otázka přímé volby starostů je v poslední době stále více diskutovaná. Mnoho starostů ale nemá o postavení přímo voleného starosty ani o jeho kompetencích dostatečné informace či představu, jak vyplynulo z ankety, kterou jsme rozeslali v posledním čísle elektronického zpravodaje. Ukázalo se, že mnoho starostů nebylo například obeznámeno s tím, že přímo volený starosta nebude členem zastupitelstva. Tato skutečnost ovlivnila i šetření, ve kterém se 63 % respondentů vyslovilo proti zavedení přímé volby, Připravili jsme pro vás proto shrnutí aktuálních informací týkajících se přímé volby starostů, které na Kongresu starostů a primátorů v Brně představila ředitelka odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra Marie Kostruhová. 

Ministerstvo vnitra zpracovalo podrobnou Analýzu zavedení přímé volby starostů, kterou v lednu předložilo vládě. Ta vzala materiál na vědomí, přičemž ministerstvu dále uložila zpracovat a do 31. prosince 2011 předložit návrh legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách 2014. Ministerstvo zahájilo práci na návrhu legislativních změn, a to zapracováním doporučených variant schválených vládou. Legislativní řešení přímé volby starostů je tedy zatím propojeno s přípravou legislativních změn vycházejících ze strategie boje proto korupci s cílem vše realizovat jedinou novelizací zákonů o územních samosprávných celcích. Z hlediska volebního by přímá volba měla být následně upravena ve volebním kodexu, který kompletně upraví organizaci všech druhů voleb konaných v ČR. 

Přímá volba by tedy měla být zavedena pouze v obcích, které nezřizují radu. Zda obec radu zřídí, bude jen na jejím uvážení. Dosavadní zastupitelstvo by přitom mělo mít možnost určit počet členů zastupitelstva, a tím tedy nepřímo rozhodnout i o způsobu volby starosty pro příští funkční období. 

Postavení přímo voleného starosty  

Jeho funkce bude neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva obce, nebude tedy se zastupitelstvem hlasovat. Starosta na něm nebude závislý, odvoláván by měl být na základě výsledků místního referenda, a to ředitelem krajského úřadu. Ze zákona jeho mandát zanikne obdobně, jako je tomu v současnosti u zániku mandátu člena zastupitelstva, např. smrtí či rezignací. Pravomoc starosty a současně pravomoc rady bude vykonávat jako vyhrazenou. Zastupitelstvo obce si tedy nebude moci vztáhnout tuto pravomoc na sebe. 

Způsob výkonu funkce přímo voleného starosty 

Zastupitelstvo před volbami určí, zda bude starosta v jejich obci v příštím funkčním období uvolněný či nikoli. Pokud rozhodne, že bude uvolněný, do budoucna jen on sám bude mít možnost změnit formu výkonu funkce z uvolněné na neuvolněnou. Rozhodne-li ale zastupitelstvo, že bude neuvolněný, bude v předstihu stanovena jeho odměna za výkon funkce, kterou nebude moci bez jeho souhlasu budoucí zastupitelstvo měnit v jeho neprospěch.    

Starosta si ze zastupitelstva sám vybere a bude jmenovat jednoho místostarostu. Rozhodne také o rozsahu jeho kompetencí. Pokud by ale funkce přímo voleného starosty zůstala neobsazena, budou kompetence místostarosty v plném rozsahu. 

Soulad přímé volby s ústavním pořádkem 

Vláda uložila předsedovi Legislativní rady vlády, aby zpracoval analýzu slučitelnosti přímé volby starostů s českým ústavním pořádkem. Podle zpracované analýzy vyžaduje zavedení přímé volby starostů změnu Ústavy ČR, především její hlavy sedmé upravující územní samosprávu. Analýza konkrétně navrhuje upravit vztah přímo voleného starosty a zastupitelstva z hlediska pravomocí vyhrazených přímo volenému starostovi, omezit přímou volbu jen na některé obce, což by ovšem bylo přípustné pouze na základě změny čl. 21 odst. 4 Listiny, jenž zaručuje právo občanů mít za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, a dále doplnit ustanovení čl. 102 Ústavy, které v současnosti upravuje pouze volbu zastupitelstva, o pravidla pro přímou volbu starosty. 

Časový harmonogram 

Návrhy novel zákonů vztahujících se k územní samosprávě, do kterých se promítne přímá volba starostů, by měly být připraveny do konce června 2011, v červenci a srpnu by měla probíhat široká diskuse, v září a říjnu by pak měly jít do meziresortního připomínkového řízení a v listopadu by měly být předloženy vládě. 

Postoj Svazu  

IX. Sněm Svazu v roce 2005 Svaz k přímé volbě zaujal zamítavý postoj. Nyní se v návaznosti na debaty, které se vedou, Svaz zabývá přímou volbou starostů znovu. Nové stanovisko přijme XII. Sněm v květnu 2011 ve Zlíně. V současné době ale na půdě Svazu jednoznačně převládá názor, že pokud by přímá volba měla být zavedena, pak ve všech velikostních kategoriích obcí.

 

zdroj: www.smocr.cz