ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

26.05.2014 14:26

P O Z V Á N K A V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka v úterý 3. června 2014 od 20:30 hodin

PROGRAM:
1.    Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2.    Dílčí informace o hospodaření obce k 30. 4. 2014,
3.    Projednání uzávěrky, Závěrečný účet a Zpráva auditora za rok 2013,
4.    Rozpočtové opatření č. 1/2014,
5.    Návrh na prodej části pozemku 409/6 v k. ú. Vysoká u Příbramě,
6.    Návrh na nákup pozemků 89/2 a 456/2 v k. ú. Vysoká u Příbramě,
7.    Nové údaje o území v rámci 3. úplné aktualizace ÚAP ORP Příbram,
8.    Vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Zpracování územního plánu Vysoká u Příbramě“,
9.    Informace o projednávání změny trasy hl. přivaděče kanalizace z obce Vysoká u Příbramě do ČOV Třebsko,
10.    Různé,
11.    Diskuze,
12.    Závěr.

Zdeněk Strnad, starosta
dne 26. 5. 2014