Zveřejnění počtu volených zastupitelů ve volebním období 2014 – 2018 a počtu podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

19.07.2014 15:05

Počet členů zastupitelstva obce volených do zastupitelstva obce ve volebním období 2014 – 2018 dle § 68 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. bude počet zastupitelů devět (9). 

Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích připojených ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta, resp. sdružení nezávislých kandidátů, podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, vycházející z počtu obyvatel obcí ve správním území Registračního úřadu MěÚ Příbram.

 

 

Obec

Vysoká u Příbramě

Počet obyvatel obce

k 1.1.2014

Počet podpisů pro nezávislé kandidáty

Počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů

 

341

18

24

 

§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke každé kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé další její straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

 

Počty hlasů na peticích

 

Obec                                   Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech

                                           pro nezávislé kandidáty    pro sdružení nezávislých 

                                                                                                  kandidátů                                 

                                                                z počtu obyvatel  obce,

                                                   (přihlášených k trvalému pobytu k 1.1.2014)

do 500 obyvatel                              5 %                                                7 %

nad 500 do 3000 obyvatel                4 %, nejméně 25                          7 %                                  

nad 3000 do 10 000 obyvatel           3 % nejméně 120                          7 %